Evaluatiebijeenkomst

 Eind december vorig jaar werd de nieuwe route door het centrum van Oudenbosch opengesteld. Door de gemeenteraad is destijds aangegeven dat er gedurende een jaar na de ingebruikname geëvalueerd wordt in samenwerking met de klankbordgroepen. De afgelopen tijd hebben wij onderzocht hoe het verkeer zich gedraagt. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar parkeergedrag, de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Ook hebben we alle ervaringen en meldingen verzameld die bij de gemeente zijn binnengekomen. Waar nodig hebben we aanpassingen gedaan.

 Graag delen we deze informatie met u tijdens een openbare bijeenkomst op woensdag 4 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch en horen wij tijdens deze bijeenkomst ook uw mening. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar qroepmanaqementsecretariaat@halderberge.nl  met vermelding van het aantal personen.

Wat ging vooraf

Eind 2014 zijn we via een intensief voorbereidingstraject met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen gekomen tot een nieuw inrichtingsplan voor de oude doorgaande route door Oudenbosch. Na iets meer dan een jaar is de nieuwe route in december 2017 opengesteld.

 Vervolg

De eindrapportage wordt aan het einde van dit jaar aan het college gepresenteerd. Na deze evaluatie wordt tevens besloten over een een- of tweerichtingenvariant op het weggedeelte Pastoor Hellemonsstraat tot de Stationsstraat en wellicht overige noodzakelijke aanpassingen die voortkomen uit de evaluatie.

Klankbordgroepen

In het burgerparticipatietraject hebben we gewerkt met vier klankbordgroepen. Ook zij hebben allerlei ervaringen en meldingen verzameld.

Mocht u voorafgaand aan de evaluatiebijeenkomst nog zaken willen inbrengen, dan kunt u contact opnemen met (één van) de voorzitters van de klankbordgroepen:
Klankbordgroep Moerdijksestraat: mevr. S. Zegers, sandrina66@hotmail.com
Klankbordgroep Bosschendijk: de heer M. Rijsdijk, michelenannemarie@gmail.com
Klankbordgroep Markt: de heer C. Koopmans, corkoopmans@kpnmail.nl
Klankbordgroep Zandeweg: mevr. N. Christa, nathalie.christa@gmail.com

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. D. Bakkers, omgevingsmanager, via 14 0165 of d.bakkers@halderberge.nl.

 

Verkeerstellingen op de doorgaande route Oudenbosch

Hier vindt u de beschikbare informatie over de hoeveelheid en snelheid van het verkeer op de doorgaande route Oudenbosch. De betrouwbaarheid van de metingen kan soms beïnvloed zijn door externe factoren, zoals wegwerkzaamheden. Wij gebruiken de gegevens dan ook als indicatie. Voor de evaluatie wordt gedurende het jaar op iedere locatie met gelijke tussenpozen drie keer gemeten. Hierbij zorgen we ervoor dat de metingen buiten de schoolvakanties plaatsvinden.

Om welke periode gaat het?
Hieronder vindt u de verkeerstellingen vanaf 2015. De gegevens worden na iedere telronde aangevuld met nieuwe metingen.

Hoe werkt het?
In de bovenste tabel vindt u de verkeerstellingen per locatie vanaf 2015. Belangrijk hierbij om te weten is dat in september 2016 de rondweg werd geopend. Een groen vakje betekent dat de meting een goede betrouwbaarheid heeft. Een geel vakje betekent dat de meting nog moet plaatsvinden. Het komt wel eens voor dat een teller tijdelijk niet goed gewerkt heeft. De meting is dan minder betrouwbaar. Wanneer dit het geval is, is het vakje oranje. In dit schema ziet u wanneer in welke straat een verkeersteller hangt.

Welke conclusies zijn er nu al te trekken?
Met het trekken van conclusies zijn we na de eerste metingen nog heel voorzichtig. Wel is al in de eerste tabel te zien dat het verkeer op de Bosschendijk, Ste Bernaertsstraat/ Markt en Zandeweg duidelijk gedaald is ten opzichte van de laatste metingen in november 2016. In november 2016, na de opening van de rondweg, was ook al een duidelijke afname te zien ten opzichte  van de metingen in 2015. Op de Zandeweg is deze daling het sterkst te zien.

In de tweede tabel kunt u zien dat op de locaties Bosschendijk, Ste Bernaertsstraat/ Markt en Zandeweg de snelheid al behoorlijk gedaald is, maar dat de wettelijke snelheid nog niet bereikt is.

De metingen zijn ookin een grafiek weggezet. Op de horizontale as staat de tijd weergegeven en op de verticale as de hoeveelheden en snelheden.

De politie blijft op de doorgaande route steekproefsgewijs op de snelheid controleren (waarbij ook het parkeren buiten de vakken beboet wordt). Om de overgang naar het 30-km gebied nog meer te laten opvallen, zullen wij borden met een nog duidelijkere 30-km zone aanduiding en digitale 30 km/u borden hier plaatsen.

 

verkeerstellingen

verkeerstellingen-snelheid